Mates Trainingen

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Mates Trainingen bij de K.v.K. Rotterdam onder nummer 57967148
b. Cursist: iedere persoon die een opleiding
volgt of zich daarvoor heeft aangemeld.
c. Opleiding: iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Mates Trainingen wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland. d. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan Mates Trainingen verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van studiemateriaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende het door cursist te volgen opleiding(en) bij Mates Trainingen
2. Door aanmelding voor een opleiding of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een opleiding, aanvaardt de cursist deze Algemene Voorwaarden.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Mates trainingen en de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending per post, of per email/elektronische post van een volledig ingevuld inschrijfformulier door de betreffende cursist en de schriftelijke bevestiging van Mates trainingen aan de cursist dat deze tot de opleiding is toegelaten.
2. Een door Mates Trainingen gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Artikel 4: Annulering en wijziging van de opleiding door Mates Trainingen

1. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Mates Trainingen, is Mates Trainingen gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
2. Indien Mates Trainingen kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Mates Trainingen door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van
de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Mates Trainingen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.
4. Bij annulering van de opleiding door Mates trainingen heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Annulering door de cursist

1. Bij annulering door de cursist anders dan
op grond van artikel 4 lid 2 is de cursist de volgende percentages van de kosten aan Mates Trainingen verschuldigd:

-bij annulering tot 56 dagen voor de eerste opleidingsdag: 25 % van de kosten met een minimum van E 50,00 voor administratie- en annuleringskosten;

-bij annulering tot 42 dagen voor de eerste opleidingsdag: 50% van de kosten met een minimum van E 115,00 voor de administratie- en annuleringskosten;

bij annulering binnen 42 dagen voor de eerste opleidingsdag en tijdens het volgen van de opleiding: 100 % van de kosten.
2. Uitsluitend indien sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 7:46a ev BW, is de cursist gerechtigd de overeenkomst gedurende zeven werkdagen na het sluiten daarvan te annuleren zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn.
3. Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Mates trainingen en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien Mates Trainingen het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Artikel 6: Betaling

1. De cursist is aan Mates Trainingen verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
2. Na inschrijving ontvangt de inzender een factuur voor de aanbetaling van €25,= per training. Restant van het cursusgeld wordt 4 weken voor aanvang training gefactureerd
3. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist de wettelijke rente verschuldigd vanaf de in de overeenkomst genoemde tijdstippen.
4. Indien Mates Trainingen genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15{ee5b975b4f01805b2e863ed7d86ae8dfc6680ce79b606e28d1960c98c5ea8ace} van het in te vorderen bedrag,
met een minimum van E 50,00.
5. Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is Mates Trainingen gerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen.
6. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, wordt de betaling eerst toegerekend
aan de opleiding(en) waarvoor eerder een overeenkomst werd gesloten.
7. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van Mates Trainingen, blijkens een door Mates Trainingen verstrekt uittreksel uit de administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist

1. Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvraag van
de lessen en andere activiteiten in het kader
van de opleiding;
b. de voor de opleiding benodigde materialen, voorzover deze niet ter plekke door Mates Trainingen ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen; d.melding te maken van de aanwezigheid
bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursistenDe sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van Mates Trainingen

1. Mates Trainingen bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Mates Trainingen is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Mates trainingen zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2. Mates Trainingen is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
a. de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt ;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Mates Trainingen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Mates Trainingen voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
2. De aansprakelijkheid van Mates Trainingen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Op verzoek van de cursist verstrekken wij informatie omtrent de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en Mates Trainingen toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan E 4.500,00 (zegge: vijfenveertighonderd euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
3. Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mates Trainingen en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
4. De cursist vrijwaart Mates Trainingen voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 7 sub e bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 10: Toepasselijk recht bevoegde rechter

1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Mates Trainingen en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.